Managing Committee

Sl. No. Name Designation
1 Janab Sk Shabbir bhai Jamali President
2 Janab Sk Mudreka bhai Jamali Vice President
3 Janab Sk Aliasgar bhai Shakir Vice President
4 Sk Saifuddin bhai Mandviwala Secretary
5 Sk Taher bhai Totanawala Joint Secretary
6 Sk Imran bhai Alirajpurwala Treasurer
7 M Huzefa bhai Totanawala Joint Treasurer
8 Sk Mohammed bhai Petiwala Member
9 Sk Najmuddin bhai Ezzi Member
10 Sk Fazalehusain bhai Bartanwala Member
11 Sk Saifuddin bhai Faizullabhoy Member
12 Sk Murtaza bhai Mogul Member
13 Sk Shabbirb bhai Rampurawala Member
14 Sk Aliasgar bhai Calcuttawala Member